poniedziałek, 17 września 2012

Rozmieszczenie jednostek wojskowych w 1939 roku


W podziale wojskowego obszaru administracyjnego w Polsce, powiaty augustowski i suwalski wchodziły w skład Okręgu Korpusu Nr III - Grodno). Dowództwo Okręgu Korpusu (DOK) sprawowało głównie funkcje organów administracyjno-gospodarczych, mobilizacyjnych i porządkowych. Do obowiązków dowódcy okręgu korpusu, jako organu Ministerstwa Spraw Wojskowych należało między innymi: kierowanie przysposobieniem wojskowym, czuwanie nad działalnością sądownictwa wojskowego, współpraca z władzami cywilnymi oraz reprezentacja wojska. Dowódca okręgu korpusu miał również uprawnienia w zakresie koordynacji szkolenia jednostek i wykorzystania obozów ćwiczebnych oraz organizacji obrony przeciwlotniczej (OPL) i przeciwgazowej (OPGaz.). Nie miał natomiast uprawnień dowódczych w stosunku do wielkich oddziałów stacjonujących na obszarze DOK.
Jednostkami administracji wojskowej, podporządkowanymi Dowództwu Okręgu Korpusu były Rejonowe Komendy Uzupełnień (RKU), które obok ewidencji poborowych, rezerwistów, żołnierzy pospolitego ruszenia i ponad-kontyngentowych oraz przeprowadzenia poboru, opracowywały także przydziały mobilizacyjne rezerwistów. Rejonowa Komenda Uzupełnień dla powiatów augustowskiego i suwalskiego była wspólna i mieściła się w Suwałkach. Wojskowe władze lokalne stanowiły również komendy garnizonu i komendy placów w Suwałkach i Augustowie.

Augustów.
1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk Bolesława Mościckiego
- dowódca: ppłk Jan Litewski,

11 szwadron pionierów Suwalskiej Brygady Kawalerii
- dowódca: rtm Władysław Kozłowski.

Suwałki
Dowództwo Suwalskiej Brygady Kawalerii:
- dowódca gen. bryg. inż. Zygmunt Podhorski,

2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego
- dowódca: płk Kazimierz Plisowski,

3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Hipolita Kozietulskiego
- dowódca: płk Edward Milewski,

41 Pułk Piechoty Strzelców Suwalskich im. Marszałka Piłsudskiego
- dowódca: ppłk Kazimierz Wyderko,

4 dywizjon artylerii konnej
- dowódca ppłk Ludwik Kiok,

1 dywizjon 29 Pułku Artylerii Lekkiej
- dowódca: mjr Jan Matuszewski,

11 szwadron łączności suwalskiej BK
- dowódca: por. Jan Piekut,

Garnizonowa Izba Chorych
- komendant: mjr dr mad. Józef Leszkowicz.

Koncentracja tak dużej liczby jednostek wojskowych w Suwałkach podyktowana była przede wszystkim znajdującym się tu kompleksem koszar wybudowanych jeszcze w okresie zaboru rosyjskiego. Istotne również znaczenie miała konfiguracja granicy, stanowiąca bardzo duże wybrzuszenie w kierunku północnym, o głębokości 60 km i szerokości około 45 km Skoncentrowanie znacznej liczby wojsk ułatwiało szybkie przyjęcie odpowiedniego ugrupowania bojowego.
Stacjonujące tutaj pułki posiadały bogate tradycje historyczne i były oddziałami pełnowartościowymi. Dowódca brygady oraz dowódcy pułków kawalerii posiadali wieloletni staż i duże doświadczenie bojowe. Oficerowie młodsi byli dobrze wyszkoleni i sprawni fizycznie. Podoficerami byli przeważnie wychowankowie tych pułków z okresu międzywojennego i pochodzili w większości z terenu powiatów augustowskiego i suwalskiego. Pewną część stanowili ochotnicy z pierwszej wojny światowej, zarówno w kadrze oficerskiej, jak i podoficerskiej. Np. w 41 pp. dowódcą kompanii cekaemów w jednym batalionie był kpi. Korzon, inwalida bez lewej ręki, z pochodzenia suwalczanin.
Szczególny nacisk kładziono na wyszkolenie strzeleckie, w tym na strzelanie nocne oraz na organizację systemu ognia broni strzeleckiej. Na bardzo wysokim poziomie stałe wyszkolenie bojowe w 41 Pułku Piechoty, zarówno na szczeblu indywidualnego strzelania, jak i drużyny, plutonu, kompanii oraz batalionu. Do doborowych jednostek zaliczane były oddziały Korpusu Ochron Pogranicza. Do KOP-u dobierani byli i kierowani żołnierze służby czynnej dopiero po półrocznym przeszkoleniu w jednostkach liniowych. Oficerów i podoficerów wybierano najlepszych z całej kadry wojska polskiego. Z tego względu jednostki KOP-u miały dużą wartość bojową. W pułkach kawalerii, które należały do broni uprzywilejowanej, zarówno oficerowie, podoficerowie jak i szeregowcy otrzymali staranne wyszkolenie bojowe. Wysokie stany pokojowe kawalerii, które zbliżone były do wojennych, sprzyjały systematycznemu szkoleniu i dobremu zgraniu w działaniach zespołowych. Warto podkreślić, że kawalerię szkolono w walce pieszej, a konie służyły jedynie jako środek transportu. W roku 1937 rozpoczęto motoryzację pułków kawalerii od 24 Pułku Ułanów i 10 Pułku Strzelców Konnych. Stały się one zaczątkiem późniejszej dywizji pancernej gen. Maczka. Z braku środków finansowych nie mogło to jednak być działanie masowe.
W szkoleniu taktycznym ćwiczono przede wszystkim działania opóźniające, marsze ubezpieczone dzienne i nocne, kończące się bojem. Rozpoczęto również intensywne szkolenie w zakresie działań obronnych, oparte na nowej instrukcji walki. Stosunkowo słabszą stroną wyszkolenia bojowego była obrona przeciwpancerna i przeciwlotnicza. Brak czołgów nie pozwolił na oswojenie się żołnierzy z bronią pancerną. Należy zaznaczyć, że nasze czołgi roz­poznawcze TKS (tankietki) zaliczały się wprawdzie formalnie do broni pancernej, faktycznie były opancerzonymi pojazdami mechanicznymi. Nie lepiej również przedstawiały się sprawy wyszkolenia w zakresie obrony przeciwlotniczej. Wyszkolenie żołnierzy nie było jedynym czynnikiem decydującym o wartości bojowej wojska. Ważne było również uzbrojenie i wyposażenie wojska, które w zestawieniu z wyposażeniem i uzbrojeniem nieprzyjaciela było niekorzystne. Za przykład może posłużyć dywizja piechoty, która stanowiła zaledwie około 56 proc. wartości bojowej (pod względem siły ognia i wyposażenia) niemieckiej dywizji piechoty. Jeszcze większe dysproporcje były w wojskach szybkich, do których w armii polskiej zaliczano brygady kawalerii.
Obsada personalna 41 Pułku Piechoty Strzelców Suwalskich im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

1 IX 1939 r. (I rzut) - Suwałki
Dowódca pułku - ppłk Kazimierz Wyderko
Adiutant - kpi. Stanisław Czupryna (†Starobielsk)
Oficer informacji - NN
Oficer łączności - kpi. Ignacy Lubowski
Kwatermistrz - kpi. Mieczysław Żukowski
Dowódca komp. gospodarczej - kpi. Stanisław Siedlecki Oficer płatnik - NN
Oficer żywnościowy - ppor. raz. Karol Stanisław Pigłosiewicz
Kapelan - NN
Naczelny lekarz - kpi. dr mad.Stanisław Gierałtowski
·        Kapelmistrz - ppor. Wiśniewski
·        Szef kant. - chor. Jan Wasilewski
·        Dowódca komp. zwiadowczej - NN
·        Dowódca plut. konnych zwiad. - por. cez. kawalerii Kazimierz Borewicz
·        Dowódca plut. kolarzy zwiad. - por. Mieczysław Wojno (aresztowany przez NKWD, zginął w 1945r.)
·        Dowódca komp. ppanc. pułku - por. Kazimierz Orłowski
·        Dowódca plutonu ort. plech. - por. Teodor Albrecht
·        Zastępca dowódcy - ppor. cez.ort.plut. ort. plech. Witold Brunon Sztiller
·        Dowódca plutonu pionierów - kpi. Antoni Szypiński
·        Dowódca plutonu łączności - kpi. Ignacy Lubewski
·        Dowódca plutonu pgaz. - NN
·        Dowódca I batalionu - mjr Edward Euzebiusz Billik (poległ 8 IX w boju z 4 niemiecką dywizją pancerną)
·        Dowódca II batalionu - mjr Roman Zagłoba-Kaniowski (od 11 IX mjr Artemi Aroniszydze)
·        Dowódca III batalionu - mjr. Kazimierz Buncler
I Dywizjon 29 Pułku Artylerii Lekkiej (Suwałki - z 29 dp)
·        Dowódca dywizjonu - ppłk Piotr Paweł Filipowicz (w 29 dp. w armii "Prusy" wraz z 3 baterią)
·        Adiutant - ppor. rez. Wacław Pikus
·        Oficer zwiadowczy - ppor. rez. Stanisłąw Mazur (zginął w Katyniu)
·        Oficer łączności - ppor. rez. Fortuna
·        Płatnik - ppor. rez. Ejchler
·        Oficer żywnościowy - ppor. rez. Wiktor Szkiłądź
·        Lekarz - ppor. rez. lek. Ludwik Szerman
·        Dowódca kolumny - ppor. raz. Zygmunt Bukowiński amunic.
·        Dowódca 1 baterii - por. Kazimierz Tadeusz Pancerz (w obronie Warszawy na Ochocie)
·        Oficer zwiadowczy - ppor. raz. Jan Gabriel Korejwo
·        Oficer ogniowy - ppor. Piotr Jenczewski
·        Dowódca I plutonu - ppor. raz. Józef Suchocki
·        Dowódca II plutonu - ppor. raz. Stefan Norbert
·        Dowódca 2 baterii - por. Stanisław Śnigier (w obronie Warszawy na Mokotowie)
·        Oficer zwiadowczy - ppor. cez. Zbigniew Seweryn Matuszewski
·        Oficer ogniowy - ppor. cez. Zygmunt Bolesław Podhorecki
·        Dowódca I plutonu - ppor. cez. Henryk Wacław Jagas
·        Dowódca II plutonu - ppor. raz. Zygmunt Mamot (zginął w Katyniu)
·        Dowódca 3 bateriiłłłół* - kpi. Stanisław Józef Potocki (poległ 11 IX - Ryczywół)
·        Oficer zwiadowczy - ppor. raz. Krzeczkowski (lub Karpowicz)
·        Oficer ogniowy - ppor. Jerzy Pałucki
·        Dowódca I plutonu - ppor. raz. Stanisław (Ludwik?) Wejman
·        Dowódca II plutonu - ppor. cez. Leon Truszkowski
Dowództwo 41 Pułku Piechoty Strzelców Suwalskich wraz z I batalionem i oddziałami pułkowymi walczyło w północnym zgrupowaniu armii "Prusy" - odwód naczelnego wodza - w swojej macierzystej 29 dywizji piechoty wraz z 3 baterią 29 pal. II batalion 41 pp walczył w obronie Warszawy na odcinku "Ochota". Natomiast III batalion skierowany został 4 IX do obrony mostu na Wiśle pod Wyszogrodem, następnie walczył pod Dębem, Zagrzem i Serockiem, poczym przesunięty został pod Radzymin, toczył ciężkie boje na Pradze, bronił odcinka "Elsnerów" i tam 27 IX kapitulował, zaprzestając walki na rozkaz.
I dywizjon 29 Pułku Artylerii Lekkiej z Suwałk walczył w obronie Warszawy. 1 bateria broniła Ochoty, a 2 Mokotowa.
Obsada personalna odcinka obrony "Augustów"
Suwalska Brygada Kawalerii - dowództwo i sztab brygady
·        Dowódca brygady - gen. bryg. inż.Zygmunt Podhorski
·        Oficer ordynansowy - por. raz. Henryk Rostworowski
·        Szef sztabu - ppłk (mjr) dypl. Edward Boniecki
·        Oficer operacyjny - rtm. dypl. Ądam Galica
·        Oficer informacyjny - por. dypl. Ignacy Cieplak
·        Kwatermistrz - rtm. dypl. Tadeusz Radziukinas
·        Oficer intendentury - kpi. dypl. Konstanty Meyer
·        Oficer transportowy - rtm. raz. Franciszek Józef Hermanowicz
·        Oficer zbrojenia - por. raz. Bigo vel Grygo
·        Dowódca łączności - mjr Teodor Berlach Tukalski
·        Naczelny lekarz - mjr dr mad. Józef Leszkiewicz
·        Naczelny lekarz weterynarii - kpi. lek. wet. Tadeusz Sagal
·        Szef służby sprawiedliwości - kpi. aud. Olszewski
·        I członek sądu polowego - ppor. raz. aud. Ojrzyński
·        II członek sądu potowego - ppor. cez. aud. Malinowski
·        Kapelan brygady - ks. kpi. raz. Lorentz
·        Szef saperów - kpi. Paweł Głowacki
·        Komendant kwatery głównej - mjr Janusz Korczyński
·        Płatnik kwatery głównej - ppor. raz. Andrzej Kasprzycki
·        Dowódca szwadronu sztabowego - por. raz. Bogdan Różycki
·        Oficer młodszy szwadronu - ppor. raz. Stefan Rekosz
·        Oficer żywnościowy - ppor. raz. Witold Klimontt
·        Lekarz weterynarii - por. cez. dr wet. Wilczyński
·        Szef szwadronu - wachm. Nowicki sztabowego
·        Dowódca samodzielnego plutonu ckm - ppor. cez. Szyler
2 Pułk Ułanów Grochowskich Im. gen. Józefa Dwernickiego
·        Dowódca pułku - płk Kazimierz Plisowski
·        Zastępca - mjr Antoni Platonoff
·        Adiutant - por. Tadeusz Rószkiewicz Kwatermistrz - rtm. Witold Olędzki
·        Oficer ordynansowy - ppor. Tadeusz Loth
·        Oficer informacyjny - ppor. Stanisław Bochno Oficer broni - por. cez. Antoni Cabanowski
·        Oficer przeciwgazowy - por. Wincenty Rydzewski
·        Dowódca szwadronu - rtm. Stefan Swięcicki gospodarczego
·        Oficer żywnościowy - chor. Franciszek Madoński
·        Płatnik - por. int. Franciszek Sieńko
·        Lekarz sanitarny - por. lek. mad. Bernard Hintz
·        Lekarz weterynarii - por. lek. wet. Antori Zieliński
·        Kapelan - ks. kpi. cez. Chrząszcz
1 szwadron
·        Dowódca szwadronu
- rtm. Stanisław Sołtykiewicz

·        Dowódcy plutonów
- ppor. Zygmunt Tkacz
- ppor. Witold Sląski
- ppor. raz. Stanisław Krasiński

·        Szef szwadronu
- st. wachm. Filip Mordel

2 szwadron
·        Dowódca szwadronu
- rtm. Jerzy Mielżyński

·        Dowódcy plutonów
- ppor. Ryszard Głuski
- ppor. Aleksander Chajecki
- ppor. cez. Eugeniusz Niepostyn
- wachm. pchor. Bolesław Piekarski

·        Szef szwadronu
- st. wachm. Antoni Matusiak

3 szwadron
·        Dowódca szwadronu
- rtm. Marian Cyngott

·        Dowódcy plutonów
- ppor. Stanisław Bochno
- ppor. cez. Lejb Curewicz
- ppor. raz. Jan Jadkowski
- pchor. plut. Jan Rukat

·        Szef szwadronu
- st. wachm. Zygmunt
Paliński
4 szwadron
·        Dowódca szwadronu
- por. Władysław Wyszyński

·        Dowódcy plutonów
- por. Stanisław Święcicki
- ppor. raz. Antoni Kamiński
- pchor. Adolf Krauze

·        Szef szwadronu
- wachm. Jan Krawczyk

Szwadron ckm
·        Dowódca szwadronu
- rtm. Zygmunt Pawełczak

·        Dowódcy plutonów
- ppor. Włodzimierz Suchodolski
- ppor. cez. Jan Marian Wróblewski
- ppor. Konstanty Wojtaszczyk
- plut. pchor. Witold Nanowski

·        Szef szwadronu
- st. wachm. Andrzej Wędkowski

Pluton przeciwpancerny
·        Dowódca plutonu - por. Janusz Raczkowski
Pluton kolarzy
·        Dowódca plutonu - ppor. Bolesław Tryliński
·        Dowódca plutonu, oficer - por. Ambroży Kotliński
·        łączności pułku - wachm. pchor. cez. Eustachy Sapieha
·        szef plutonu - wachm. Siwiec
3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich Im. płk. Jana Kozietulskiego
·        Dowódca pułku - płk Edward Milewski
·        Zastępca - mjr Edward Witkowski
·        Adiutant - rtm. Józef Ostrowski
·        Kwatermistrz - mjr Aleksander Grabowiecki
·        Oficer ordynansowy - ppor. raz. Janusz Slązkiewicz
·        Oficer informacyjny - por. Kazimierz Dyonizy Michelis
·        Oficer broni - rtm. Edward Capałła
·        Dowódca szwadronu gospodarczego - ppor. cez. Kazimierz Swięcicki
·        Oficer żywnościowy - ppor. raz. Zygmunt Pflanhauser
·        Płatnik - kpi. int. Władysław Pindela
·        Lekarz sanitarny - por. lek. mad. Czesław Gerula
·        Lekarz weterynarii - kpi. lek. wet. Bazyli Martysz
·        Kapelan - ks. kpi. cez. Michat Arnowicz
1 szwadron
·        Dowódca szwadronu
- rtm. Michał Łaski

·        Dowódcy plutonów
- ppor. Borys Zaryn
- ppor. raz. Kazimierz Berezowski
- ppor. Władysław Lewandowski Szef szwadronu
- st. wachm. Ignacy Wejs

2 szwadron
·        Dowódca szwadronu
- rtm. Jan Chludziński

·        Dowódcy plutonów
- por. Leon Malarewicz
- por. Jerzy Dziedzic
- ppor. cez. Tadeusz Białostocki

·        Szef szwadronu
- wachm. Teodor Chart

3 szwadron
·        Dowódca szwadronu
- rtm. Jerzy Krzyszkowski

·        Dowódcy plutonów
- ppor. Zenon Piątkowski
- ppor. Edward Kłosiński
- ppor. cez. Marian Dziewanowski
- wachm. pchor. Józef Rogowski

·        Szef szwadronu
- wachm. Stefan Mazur

4 szwadron
·        Dowódca szwadronu
- por. Karol Stricker

·        Dowódcy plutonów
- ppor. cez. Alfred Michalak
- ppor. Włodzimierz Masłowski
- wachm. pchor. cez. Erazm Gluski

·        Szef szwadronu - st. wachm. Wincenty Dominiczak
Szwadron ckm
·        Dowódca szwadronu - rtm. Józef Więckowski
·        Dowódcy plutonów - por. Tadeusz Krzyszkowski
- ppor. Ryszard Migurski
- por. raz. Olgierd Staniszkis

·        Szef szwadronu - st. wachm. Wincenty Gaca
Pluton przeciwpancerny
·        Dowódca plutonu - ppor. rez. Andrzej Kępiński
Pluton kolarzy
·        Dowódca plutonu - ppor. Jerzy Gilewicz
Pluton łączności
·        Dowódca plutonu, oficer łączności pułku - por. rez. Zygmunt Pęcherzewski
·        Szef plutonu - Roman Racz
4 Dywizjon Artylerii Konnej
·        Dowódca dywizjonu - ppłk Ludwik Koik
·        Adiutant - kpt. Tadeusz Anders
·        Oficer zwiadowczy - por. Józef Ruszkowski
·        Oficer obserwacyjny - por. Jerzy Kijuć-Korwin
·        Oficer żywnościowy - chor. Paweł Korzec
·        Płatnik - chor. Henryk Bartosik
·        Lekarz sanitarny - ppor. lek. mad. Zaorski
·        Lekarz weterynarii - ppor. lek. wet. Nowak
·        Oficer łącznikowy - por. Józef Rylski
·        Szef kancelarii - chor. Leon Cwikiel
1 bateria
·        Dowódca baterii - kpi. Edward Gągólski
·        Oficer ogniowy - ppor. Jerzy Levis ot Menar
·        Oficer zwiadowczy - ppor. Mieczysław Borysowicz
·        Dowódca I plutonu - ppor. Bohdan Lutosławski
·        Dowódca II plutonu - ppor. Wiktor Butwiłowicz
·        Szef baterii - ogn. Wacław Ołdak
2 bateria
·        Dowódca baterii - kpi. Adam Heybowicz
·        Oficer ogniowy - por. Stefan Rożałowski
·        Oficer zwiadowczy - ppor. Hilary Baczewski
·        Dowódca I plutonu - ppor. Zygmunt Swidwiński
·        Dowódca II plutonu - ogn.pchor. Bekir Assanowicz
·        Szef baterii - ogn. Wacław Chwaliński
3 bateria
·        Dowódca baterii - kpi. Sergiusz Pfisterer
·        Oficer ogniowy - por. Antoni Borusewicz
·        Oficer zwiadowczy - por. Wacław Zakrzewski
·        Dowódca I plutonu - por. Perzanowski
·        Dowódca II plutonu - ppor. Stanisław Wiśniewski
·        Szef baterii - ogn. Aleksander Oszast
Szef łączności
·        Dowódca plutonu i oficer łączności - por. Piotr Uksentiew
Kolumna amunicyjna
·        Dowódca kolumny - por. raz. Mieczysław Kosicki
11 Szwadron Pionierów Suwalskiej Brygady Kawalerii
·        Dowódca szwadronu
- rtm. Władysław Kozłowski

·        Dowódca I plutonu
- rtm. Hipolit Zarsko Dowódca II plutonu
- por. Iwanowski

·        Dowódca III plutonu
- por. Frankowski

11 Szwadron Łączności Suwalskiej Brygady Kawalerii
·        Dowódca szwadronu - por. Jan Piekut
·        Dowódca plutonu stacyjnego - por. Tadeusz Bojanowski
·        Dowódca plutonu radio - por. Tadeusz Gacki
11 Szwadron Kolarzy Suwalskiej Brygady Kawalerii
·        Dowódca szwadronu - rtm. Andrzej Pruszyński
·        Dowódcy plutonów - ppor. raz. Liszewski
- wachm. pchor. cez. Abramowicz

·        Szef szwadronu - st. wachm. Jan Laskowski
11 Pluton Żandarmerii Suwalskiej Brygady Kawalerii
·        Dowódca plutonu
- por. Jerzy Majewski
- plut. pchor. Stanisław Halicki

Oddziały przydzielone, mobilizacyjne
Bateria Artylerii Przeciwlotniczej
·        Dowódca baterii
- por. Kazimierz Nosalik

·        Oficerowie
- ppor. cez. Wierzbicki
- kpt. pchor. Sarosiek
- ppor. cez. Erazm Tuliński
- kpt. pchor. Gotajski


3 bateria I dywizjonu 29 pal z Suwałk walczyła w składzie 29 dp w północnym zgrupowaniu armii "Prusy" - gen. dyw. Dęba-Biernackiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz